Apr 02, 2024

I desember publiserte vi på regnskapnorge.no oppdatert sjekkliste til kundene om hva de må huske i forbindelse med årsoppgjøret 2023. Denne er nå også tatt inn i KS Komplett. Sjekklisten blir med andre ord tilgjengelig begge steder fremover.

Du finner sjekklisten med lenke til RN-artikkelen under kapittel 2.5 Rapportering og årsoppgjør. 

Mar 26, 2024

Huskeliste for årsoppgjøret er publisert i ny utgave.

De største endringene handler om skattemeldingen og næringsspesifikasjon. I tidligere utgaver hadde vi her en oversikt over de mest relevante skatteskjemaene, som jo er erstattet med temaer.  I og med at den nye skattemeldingen og næringsspesifikasjonen må kunne sies å fokusere på informasjonsinnhenting, har vi valgt å gjøre om sjekklisten til en oversikt over om dokumentasjon er mottatt og status i arbeidet. Den er bygget opp på samme måte som Skatteetatens veiledninger og stort sett oppsettet på skattemeldingene.

Det er laget særskilt oversikt for hhv. skattemelding/selskapsmelding og næringsspesifikasjon til:

 • innehaver av enkeltpersonforetak (ENK)
 • aksjeselskap (AS) og samvirkeforetak (SA)
 • selskap med deltakerfastsetting (SDF)

I samme fil finner du nå ny utgave av huskeliste for noter. Denne bygger nå på tabell inntatt i NRS 8.

Huskelistene for selve årsoppgjøret er videreført uten vesentlige faglige endringer.

Du finner huskelisten "Årsoppgjør - huskeliste" i KS Komplett under menyvalget 2. Utførelse av regnskapsoppdraget --> 2.5 Rapportering og årsoppgjør. 

Har du synspunkter på huskelisten? Send oss tips til endringer til post@regnskapnorge.no

Feb 02, 2024

Engelske oversettelser av avtalebilag for oppdrag med mva-representasjon er publisert.

Se dokumentene 2.4.1.5a (uten avtale om utveksling og innfordring) og 2.4.1.6b (oppdragsgiver i EØS-land eller annet land med avtale om utveksling og innfordring).

Du finner avtalebilagene under menyvalg 1.1.2 Oppdragsavtale - Word-maler på engelsk.

Feb 02, 2024

Sjekkliste for kvalitetssikring og kvalitetskontroll er publisert. Dokumentet dekker

 • sjekkliste for kvalitetssikring av rapporteringsgrunnlag, jf rutine 2.7.2 
 • sjekkliste for kvalitetskontroll av oppdrag, jf. rutine 2.3.7
 • internkontroll anti-hvitvasking/AML, jf. rutine 5.1.1

Du finner sjekklisten under kapittel 0 Kvalitetsstyring, menyvalg Sjekklister.

Jan 22, 2024

Sjekkliste for virksomhetsforståelse er publisert. Dokumentet dekker:

 • informasjon om oppdragsgiver og dennes virksomhet
 • oversikt over hvilke systemer som er involvert i oppdraget
 • oppdragsgiver interne rutiner
 • spørsmål når det skal gis tilbud (ved nytt oppdrag)

Du finner sjekklisten under kapittel 0 Kvalitetsstyring, menyvalg Sjekklister.

Vi jobber for øvrig med sjekkliste for kvalitetssikring og kvalitetskontroll (dok. 2.3.7.1) og rutine for årsoppgjø. Målet er å få publisert disse i løpet av den kommende uken. 

Jan 09, 2024

Avstemmingsskjemaene for 2024 er publisert, og i tillegg er det gjort enkelte andre endringer:

 • KG AGA og finansskatt 2023 - korrigert en overføringsfeil i arkfane 3, cellene A15:D32
 • KG AGA 2024 - nye skjemaer, hvor viktigste endring er at fribeløpet som gjelder sonene som ikke har høyeste sats er endret til 850 000 kroner. Merk at dette også gjelder virksomhet innen godstransport, som i 2023 hadde fribeløp på 250 000 kroner.
 • KG MVA 2024 - nye skjemaer. Det er kun årstall som er endret i forhold til 2023-skjemaene.
 • Skjemaer for beregning av ekstrabeskatning på renteinntekt for lån fra aksjonær til selskap er oppdatert med kjente rentesatser. Dette gjelder både skjemaer for 2023 og 2023, jf. filene LG Gjeld med ekstrabeskatning.
 • I øvrige skjemaer er det ikke avdekket endringsbehov.
 • Har du innspill på endringsbehov eller noen ønsker, hører vi veldig gjerne fra deg; https://www.regnskapnorge.no/profil/fagsupport/ 

Får du avstemmingsskjemaene via andre systemer enn kskomplett.no? Merk at det vil ta noe tid før  programleverandørene får oppdatert sine systemer.

Dec 15, 2023

Noen av rutinene som ble publisert i sommer har hatt henvisning til dokumenter vi i høst har endret dokumentnummer på. Med unntak av en mindre faglig justering i lønnsrutinen, er det ingen faglige endringer. De gamle dokumentnumrene er fortsatt søkbare.

Dersom dere har gjort egne tilpasninger i disse rutinene, får dere vurdere om det er hensiktsmessig å avvente oppdatering til det kommer mer vesentlige endringer.

Den ene faglige justeringen handler om rad C1 i lønnsrutinen, hvor vi har tatt inn å sjekke A03 tilbakemelding etter innsending av a-meldingen. Dette i tilfelle feilmeldinger mv.

Endringer er gjort i disse rutinene:

 • 2.5.3 Planlegging oppdragsutførelse
 • 2.7.1 Bokføringsoppdrag
 • 2.7.2 Kvalitetssikring rapporteringsgrunnlag
 • 2.7.3 Rapportering
 • 2.7.4 Lønnsoppdrag
 • 2.7.5 Faktureringsoppdrag
 • 2.7.6 Fordringsadministrasjon
 • 2.7.7 Betalingsoppdrag
Dec 15, 2023

De fleste rutinene som hører til kvalitetsstyringen, er publisert. Det som gjenstår, er å oppdatere rutinene for hhv. årsoppgjør og oppdragsdokumentasjon. Disse kommer i januar, slik det ser ut nå.

Kvalitetsstyringssystem kan etableres selv om de siste rutinene ikke er klare.

Vi jobber nå med sjekkliste for virksomsomhetsforståelse (dok. 1.3.2.1), som både vil ta for seg opplysninger om oppdragsgiver og virksomheten, gi tilbud, oppdragsgivers interne rutiner og systemoversikt. Denne sjekklisten planlegges publisert i uke 2.

I tillegg skal det komme sjekklister for 1) kvalitetssikring og kvalitetskontroll (dok. 2.3.7.1) og 2) kvalitetsansvarliges internkontroll og evaluering. Disse kommer etter planen i løpet av januar.

For de fleste er det naturlig å lage et sett rutiner som gjelder allment for alle oppdrag. Avvikende rutine på oppdragsnivå kan enten omtales særskilt i eget kundekort eller annet naturlig sted som alle medarbeidere kjenner til, eller eventuelt i egen kundespesifikk rutine dersom avvikene er såpass omfattende at dette er hensiktsmessig.

Har dere gode rutiner fra tidligere, kan disse selvsagt benyttes videre. I så fall kan malene benyttes som en sjekkliste for å se om det er noe som bør oppdateres eller av annen årsak innarbeides. Det viktige er å ha rutiner som sikrer at tjenestene leveres med tilstrekkelig kvalitet etter GRFS, og som forklarer hvordan dere løser oppgavene deres i praksis.

Når det gjelder hva som må dekkes i kvalitetsstyringssystemet, skal kvalitetsstyringen sikre at foretakets regnskapsoppdrag utføres og dokumenteres i samsvar med regnskapsførerloven kapittel 5 og god regnskapsføringsskikk. Det er dette som gir uttrykk for minimumskrav.

Med bakgrunn i lovkravet må følgende dekkes, gitt at tjenestene som nevnes er tjenester som ytes:

 • Utpeke oppdragsansvarlig (ivaretatt i dok. 1.3.1 Tilbud og aksept nye oppdrag, steg B14) 
 • Be om uttalelse fra tidligere regnskapsfører (ivaretatt i dok. 1.3.1 Tilbud og aksept nye oppdrag, steg B15)  
 • Inngåelse og ajourhold av oppdragsavtaler (ivaretatt i hhv. dok. 1.3.1 Tilbud og aksept nye oppdrag steg B24 og dok. 2.3.7 Kvalitetskontroll)
 • Innhenting av fullmakter (ivaretatt i hhv. dok. 1.3.1 Tilbud og aksept nye oppdrag B24)
 • Oversikt over fullmakter på oppdragsnivå (ivaretatt i hhv. dok. 1.3.1 Tilbud og aksept nye oppdrag B24)  
 • Tilbakekalling av fullmakter (ivaretatt i dok. 2.11.1 Opphør av oppdrag)
 • Vurdering av oppdragsgivers interne rutiner, som er sentrale for utføring av regnskapsoppdraget (dok. 1.3.3 Oppdragsgivers interne rutiner og 2.3.7 Kvalitetskontroll
 • Utførelse av faktureringsoppdrag (dok. 2.7.5 Faktureringsoppdrag)
 • Utførelse av lønnsoppdrag (dok. 2.7.4 Lønnsoppdrag)
 • Utførelse av betalingsoppdrag (dok. 2.7.7 Betalingsoppdrag)
 • Utførelse av bokføringsoppdrag (dok. 2.7.1 Bokføringsoppdrag)
 • Utførelse av årsoppgjørsoppdrag (dok. 2.7.8 Årsoppgjør (ny versjon kommer i januar))
 • Utførelse av rene rapporteringsoppdrag (utarbeidelse av pliktig regnskapsrapportering) (dok. 2.7.8 Årsoppgjør (ny versjon kommer i januar))
 • Ta opp brudd på lovgivning med oppdragsgiver, hvorav vesentlige brudd skal tas opp skriftlig (oppdragsrutinene og dok. 2.3.7 Kvalitetskontroll)
 • Dokumentasjon av at oppdraget er utført i samsvar med regnskapsførerloven (alle rutiner og dok. 2.10.1 Oppdragsdokumentasjon (ny versjon kommer i januar))  
 • Overholdelse av oppbevaringstid (henholdsvis fem og ti år) (dok. 2.10.1 Oppdragsdokumentasjon (ny versjon kommer i januar))
 • Følge opp plikten til å si fra seg oppdrag (dok. 2.3.7 Kvalitetskontroll og evaluering av oppdraget, del D2 og D3)  

I opplegget for kvalitetsstyring som du finner under kapittel 0 i KS Komplett, går vi lenger enn minimumskravene. Dette er gjort for å få et mer helhetlig opplegg enn lovgivningen legger opp til. Det er ikke noe i veien for å nedskalere til miniumskravene, noe som er spesielt aktuelt for små regnskapsforetak.

Når vi får sluttført sjekklistene vi vet mange venter på, skal vi komme med nærmere råd om hvordan vi mener særlig de minste regnskapsforetakene kan løse kravene til kvalitetsstyring.

Husk at kvalitetsstyringssystemet regnskapsforetaket har, er noe som videreutvikles kontinuerlig over tid.

Noen ord om risikostyring til slutt: Risikostyring og kvalitetsstyring er basert på forskjellige regelverk, men handler i betydelig grad om det samme. Opplegget for risikostyring er ikke oppdatert ennå, men vil bli gjennomgått grundig neste år. Her vil det bli stor fokus på å samkjøre oppleggene så langt vi kan.

Dec 14, 2023

For veiledere som genererer flere Word-dokumenter (for eksempel Oppdragsavtalen) vil det nå også bli generert et sammenslått PDF-dokument. Dette er funksjonalitet som flere har etterspurt, og som gjør det lettere å dele, lagre og skrive ut dokumentene.

Dec 09, 2023

Vi har gjort noen mindre endringer i skjema for vurdering av risiko etter risikostyringsforskriften. Det er tatt inn et spørsmål om kvalitetsstyring (rad 67) og i tillegg er noen hyperlenker oppdatert. Det er også gjort en korreksjon på noe logikk.

Dec 06, 2023

Arbeidsbeskrivelse for hvitvaskingsansvarlig er publisert. Dette er en beskrivelse vi tidligere ikke har hatt noe på. 

Arbeidsbeskrivelsen er ment å utfylle hvitvaskingsrutinen gjennom å avklare og konkretisere forventningene til hvitvaskingsansvarlig. 

Dokumentet har fått dokumentnr. 5.1.3. Du finner dokumentet under menyvalg 5.1 Hvitvaskingsrutine.

Abonner