Annet

Dec 15, 2023

De fleste rutinene som hører til kvalitetsstyringen, er publisert. Det som gjenstår, er å oppdatere rutinene for hhv. årsoppgjør og oppdragsdokumentasjon. Disse kommer i januar, slik det ser ut nå.

Kvalitetsstyringssystem kan etableres selv om de siste rutinene ikke er klare.

Vi jobber nå med sjekkliste for virksomsomhetsforståelse (dok. 1.3.2.1), som både vil ta for seg opplysninger om oppdragsgiver og virksomheten, gi tilbud, oppdragsgivers interne rutiner og systemoversikt. Denne sjekklisten planlegges publisert i uke 2.

I tillegg skal det komme sjekklister for 1) kvalitetssikring og kvalitetskontroll (dok. 2.3.7.1) og 2) kvalitetsansvarliges internkontroll og evaluering. Disse kommer etter planen i løpet av januar.

For de fleste er det naturlig å lage et sett rutiner som gjelder allment for alle oppdrag. Avvikende rutine på oppdragsnivå kan enten omtales særskilt i eget kundekort eller annet naturlig sted som alle medarbeidere kjenner til, eller eventuelt i egen kundespesifikk rutine dersom avvikene er såpass omfattende at dette er hensiktsmessig.

Har dere gode rutiner fra tidligere, kan disse selvsagt benyttes videre. I så fall kan malene benyttes som en sjekkliste for å se om det er noe som bør oppdateres eller av annen årsak innarbeides. Det viktige er å ha rutiner som sikrer at tjenestene leveres med tilstrekkelig kvalitet etter GRFS, og som forklarer hvordan dere løser oppgavene deres i praksis.

Når det gjelder hva som må dekkes i kvalitetsstyringssystemet, skal kvalitetsstyringen sikre at foretakets regnskapsoppdrag utføres og dokumenteres i samsvar med regnskapsførerloven kapittel 5 og god regnskapsføringsskikk. Det er dette som gir uttrykk for minimumskrav.

Med bakgrunn i lovkravet må følgende dekkes, gitt at tjenestene som nevnes er tjenester som ytes:

 • Utpeke oppdragsansvarlig (ivaretatt i dok. 1.3.1 Tilbud og aksept nye oppdrag, steg B14) 
 • Be om uttalelse fra tidligere regnskapsfører (ivaretatt i dok. 1.3.1 Tilbud og aksept nye oppdrag, steg B15)  
 • Inngåelse og ajourhold av oppdragsavtaler (ivaretatt i hhv. dok. 1.3.1 Tilbud og aksept nye oppdrag steg B24 og dok. 2.3.7 Kvalitetskontroll)
 • Innhenting av fullmakter (ivaretatt i hhv. dok. 1.3.1 Tilbud og aksept nye oppdrag B24)
 • Oversikt over fullmakter på oppdragsnivå (ivaretatt i hhv. dok. 1.3.1 Tilbud og aksept nye oppdrag B24)  
 • Tilbakekalling av fullmakter (ivaretatt i dok. 2.11.1 Opphør av oppdrag)
 • Vurdering av oppdragsgivers interne rutiner, som er sentrale for utføring av regnskapsoppdraget (dok. 1.3.3 Oppdragsgivers interne rutiner og 2.3.7 Kvalitetskontroll
 • Utførelse av faktureringsoppdrag (dok. 2.7.5 Faktureringsoppdrag)
 • Utførelse av lønnsoppdrag (dok. 2.7.4 Lønnsoppdrag)
 • Utførelse av betalingsoppdrag (dok. 2.7.7 Betalingsoppdrag)
 • Utførelse av bokføringsoppdrag (dok. 2.7.1 Bokføringsoppdrag)
 • Utførelse av årsoppgjørsoppdrag (dok. 2.7.8 Årsoppgjør (ny versjon kommer i januar))
 • Utførelse av rene rapporteringsoppdrag (utarbeidelse av pliktig regnskapsrapportering) (dok. 2.7.8 Årsoppgjør (ny versjon kommer i januar))
 • Ta opp brudd på lovgivning med oppdragsgiver, hvorav vesentlige brudd skal tas opp skriftlig (oppdragsrutinene og dok. 2.3.7 Kvalitetskontroll)
 • Dokumentasjon av at oppdraget er utført i samsvar med regnskapsførerloven (alle rutiner og dok. 2.10.1 Oppdragsdokumentasjon (ny versjon kommer i januar))  
 • Overholdelse av oppbevaringstid (henholdsvis fem og ti år) (dok. 2.10.1 Oppdragsdokumentasjon (ny versjon kommer i januar))
 • Følge opp plikten til å si fra seg oppdrag (dok. 2.3.7 Kvalitetskontroll og evaluering av oppdraget, del D2 og D3)  

I opplegget for kvalitetsstyring som du finner under kapittel 0 i KS Komplett, går vi lenger enn minimumskravene. Dette er gjort for å få et mer helhetlig opplegg enn lovgivningen legger opp til. Det er ikke noe i veien for å nedskalere til miniumskravene, noe som er spesielt aktuelt for små regnskapsforetak.

Når vi får sluttført sjekklistene vi vet mange venter på, skal vi komme med nærmere råd om hvordan vi mener særlig de minste regnskapsforetakene kan løse kravene til kvalitetsstyring.

Husk at kvalitetsstyringssystemet regnskapsforetaket har, er noe som videreutvikles kontinuerlig over tid.

Noen ord om risikostyring til slutt: Risikostyring og kvalitetsstyring er basert på forskjellige regelverk, men handler i betydelig grad om det samme. Opplegget for risikostyring er ikke oppdatert ennå, men vil bli gjennomgått grundig neste år. Her vil det bli stor fokus på å samkjøre oppleggene så langt vi kan.

Dec 14, 2023

For veiledere som genererer flere Word-dokumenter (for eksempel Oppdragsavtalen) vil det nå også bli generert et sammenslått PDF-dokument. Dette er funksjonalitet som flere har etterspurt, og som gjør det lettere å dele, lagre og skrive ut dokumentene.

Jul 05, 2023

Implementeringsplan for hvordan implementere ny regnskapsførerlov og GRFS i regnskapsforetaket er tatt inn i KS Komplett. 

Les mer om implementeringsplanen på regnskapnorge.no

Feb 08, 2023

Genererte dokumenter har byttet navn til Dokumentarkiv. Som før er er dette stedet du gjenfinner de ferdige dokumentene du har fylt ut via de web-baserte veiledere.

Vi har også lagt til muligheten for å sortere dokumentene ut fra status (alle, utkast, gjeldende eller tidligere versjon).

Jan 01, 2023

Gode nyheter. Vi forenkler prisen på KS Komplett ved på fjerne oppstartsavgiften. 

Pris for KS Komplett beregnes etter av antall årsverk i regnskapsforetaket. Tjenesten er deretter til fri bruk.

Du som har personlig medlemskap i Regnskap Norge, men ikke er tilknyttet et regnskapsforetak kan bestille KS Komplett på vegne av arbeidsgiver, og bruker antall årsverk i regnskaps-/økonomiavdelingen som grunnlag for beregning av prisen.

Ved bestilling av KS Komplett tegner man automatisk et løpende årlig abonnement.

Nov 29, 2022

Du som er tilknyttet flere regnskapsforetak kan nå enkelt bytte mellom foretakene.

Nå kan du være tilknyttet flere regnskapsforetak i KS Komplett, og enkelt bytte foretaket du skal representere. Denne funksjonaliteten har vært etterspurt blant brukerne. Frem til i dag har det vært et én-til-én forhold mellom regnskapsfører og regnskapsforetak i KS Komplett.

Hvordan bytte foretak i KS Komplett?Neste gang du logger inn i KS Komplett vil du bli bedt om å velge hvilket regnskapsforetaket du skal representere. Fra toppmenyen til høyre kan du også bytte foretak etter at du har logget inn.

Den nye funksjonaliteten gjør KS Komplett enda mer relevant å bruke i arbeidshverdagen.

Aug 10, 2022

Det er ny funksjonalitet på FAQ-en. Her har du nå raskt en oversikt over alle spørsmål, som gjør at du kan finne svaret fortere.

Mar 01, 2022

Velkommen til en raskere, sikrere og freshere KS Komplett! Vi har pusset opp og forenklet, men kundene dine finner du på samme plass som før.

Vi håper du vil like nye KS Komplett.

Feb 16, 2022

Grunnet oppgradering av KS Komplett vil dine «Veiledere i arbeid» bli slettet. Dette gjelder påbegynte, og ikke fullførte veiledere. Ønsker du å beholde dine veiledere i arbeid, må du fullføre dem og velge ''Lagre som endelig" før mandag 28. februar.

 Veiledere som er fullført, og dokumenter som har blitt generert vil ikke bli påvirket.

NB! I forbindelse med oppgraderingen, vil KS Komplett ha noen timer nedetid den 1. mars.

Abonner