Dokument

Oct 26, 2023

Ny hvitvaskingsrutine er publisert. Vi anbefaler at alle foretak bytter ut den gamle rutinen med den nye. Det er omfattende endringer, og mange av disse handler om forventninger som Finanstilsynet har tatt opp i rundskriv 4/2022

Vi har også gjort noen strukturelle endringer: 

  • Virksomhetsinnrettet risikovurdering er flyttet ut av hovedrutinen og inn i eget dokument. Denne er ment å være et dokument som brukes aktivt ved endringer, både i kundemassen, teknologi og tjenesteleveransene. 
  • Kundetiltaksskjema er flyttet over i Excel, og inkluderer nå en mer omfattende risikovurdering, skjema for forsterkede og forenklede kundetiltak, momenter relatert til løpende oppfølging og indikatorlister for hhv. hvitvasking og terrorfinansiering. 

Hovedrutinen inneholder ikke mange innfyllingsfelter, men husk likevel å tilpasse rutinen til egen virksomhet.

Virksomhetsinnrettet risikovurdering er mer utfyllende enn tidligere, og denne er det helt nødvendig å tilpasse egen virksomhet. Dette gjelder for regnskapsforetaket.

I kundetiltaksskjemaet har vi samlet alt som gjelder det enkelte oppdrag, se arkfanene nederst i skjemaet. Dette er altså dokumentet som gjelder på kundenivå. I tillegg kommer egenerklæringene.

Vi kommer med en tilpasset versjon av hovedrutinen for enkeltpersonforetak og brukere av AML-systemer som RN Kundesjekk senere.

Jul 03, 2023

Første versjon av kvalitetsstyringssystem er lagt ut. 

Malen er foreløpig plassert i egen mappe kalt 0. Kvalitetsstyring.

Vi har lagt ut tre versjoner; en hvor du må fylle ut det meste selv, en annen hvor forslag til kvalitetsmål er lagt inn og en tredje hvor både forslag til kvalitetsmål, risikoer og tiltak er forhåndsutfylt.

Jun 13, 2023

Oppdragsavtalen i norsk utgave ble oppdatert i 2021. Samtidig ble det gjort en mindre presisering i bilaget Bruk av IT-systemer i fellesskap. De engelske oversettelsene er nå publisert. Se menyvalg 1.1.2.

May 26, 2023

Bilaget til oppdragsavtalen som heter "Standard leveransevilkår for regnskapsoppdrag" har i en tid ligget ute i Word-format. Dette var en beklagelig feil. Dokumentformatet er nå endret til pdf-format.

Disse standardvilkårene skal ikke endres i selve bilaget, da dette er en standard fra Regnskap Norge. Det er likevel tillatt å endre vilkårene for enkeltoppdrag, men dette skal i så fall endres særskilt i bilaget Endringsbilag.

May 26, 2023

Ny mal for periodisk regnskapsrapportering ved bokføringsoppdrag er publisert, se 2.7.3 Rapportering til kunde (menyvalg 2.5).

Se post fra 23. mai om oppbygging av rutinen.

May 25, 2023

Ny mal for fakturingsrutine ved faktureringsoppdrag er publisert, se 2.7.5 Fakturering (se menyvalg 2.2).

Kommentarer til forrige post gjelder tilsvarende for faktureringsrutinen.

May 23, 2023

Vi er i gang med å publisere nye rutinemaler for oppdragsutførelse. Først ut er disse:

  • 2.5.2 Forståelse av oppdragsgivers virksomhet (se menyvalg 1.4)
  • 2.5.3 Planlegging av oppdragsutførelse (se menyvalg 1.4)
  • 2.7.1 Bokføring  (se menyvalg 2.1)
  • 2.7.4 Lønnskjøring  (se menyvalg 2.2)

Det kommer flere de nærmeste dagene.

En god rutine kan være både kort og lang. Det viktigste, tenker vi, med en rutine er at den er til hjelp for å utføre en oppgave på betryggende måte. Den må dermed gi veiledning medarbeidere ser seg tjent med å bruke aktivt. Rutinene vi nå publiserer kan oppfattes som relativt lange, men det er fullt mulig å lage dem både kortere og mer omfattende. Dette kommer i stor grad på behovet, og kanskje fremfor alt hvilke andre hjelpemidler som er til støtte for medarbeideren. Ei dekkende sjekkliste kan eksempelvis gjøre rutinen kortfattet, da rutinen kan vise til sjekklista. Det samme gjelder når et system gir god støtte i hvordan utføre en oppgave, gjerne steg for steg. 

Rutinene vi har laget er ment å bli tilpasset regnskapsforetaket og oppdragene, uten å ta hensyn til konkrete hjelpemidler ellers eller systemer. 

Vi kommer snarlig med orientering om hvordan rutinene er bygget opp.

May 19, 2023

Dokumentet "Årsoppgjør - huskeliste" er lagt ut i ny versjon. Det samme gjelder "Perioderegnskapet - eksempler på kommentarer - 2.7.3.2". 

Begge er tilgjengelige under menyvalget 2.5 Rapportering og årsoppgjør.

Apr 13, 2023

Regnskapsførers uttalelse om årsregnskapet finnes i to versjoner; én for tilfeller hvor regnskapsfører både ivaretar bokføringen og årsregnskapet, og én hvor regnskapsfører kun tar seg av årsregnskapet. Begge disse dokumentene er oppdatert med nye formuleringer i god regnskapsføringsskikk (GRFS).

Merk at disse uttalelsene tidligere var del av GRFS. Fra 2023 er de ikke dette lenger, men uttalelsene kan fortsatt brukes på oppdrag der dette er ønskelig.

De to dokumentene har hhv. dokumentnummer 2.7.8.4 og 2.7.8.3.

Abonner